Veröffentlichungen

Zeitschriftenartikel (1)

2017
Zeitschriftenartikel
Arduin, H.; Domenech de Cellès, M.; Guillemot, D.; Watier, L.; Opatowski, L.: An agent-based model simulation of influenza interactions at the host level: insight into the influenza-related burden of pneumococcal infections. BMC Infectious Diseases 17 (1), 382 (2017)
Zur Redakteursansicht